Navigate / search

Wet Verplichte ggz aangenomen

In januari heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Verplichte ggz, die de huidige Wet Bopz gaat vervangen.

Het belangrijkste verschil is dat de Wet Verplichte ggz de zorg centraal zet, waar de Bopz de gedwongen opname centraal stelde. Ook zal – anders dan tot nu toe – de behandelaar alleen die zorg onder dwang mogen verlenen die de rechter in de zorgmachtiging heeft toegestaan. Nu kan de behandelaar daarover nog zelf beslissen.

Nog een vernieuwing is dat behandelaars voortaan rekening moeten houden met de wensen en behoeften van de betrokkene zoals vastgelegd in een zogenaamde zorgkaart.

De inbewaringstelling (IBS) uit de Bopz wordt vervangen door een crisismaatregel. Hierbij is het nieuwe dat de burgemeester verplicht is ‘zo mogelijk’ de betrokkene te horen. En dat de crisismaatregel ook ambulante gedwongen zorg kan betreffen, dus de crisismaatregel is niet gebonden aan een opname.

Tot slot zal de positie van naasten en familie verbeterd zijn.

Maar dit is nog lang niet alles wat er over de nieuwe wet te zeggen valt.

Daarom organiseert De Kentering op 20 maart 2018 vanaf 19.30 uur een informatieavond over de nieuwe wet, op onze vestiging aan de Limoslaan 10.

Alle belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang is gratis.

Wees een vriend voor jezelf

Waarschijnlijk ken je het wel: dat ontevreden, veroordelende stemmetje in je hoofd. Nooit is het goed genoeg en altijd vindt het wel iets om kritiek op te hebben. Vandaag is een goede dag om dat stemmetje definitief het zwijgen op te leggen. Om echt een vriend van jezelf te worden. Want of je nu alleen bent of in gezelschap, je bent de enige met wie je altijd samen bent. De belangrijkste relatie in je leven, of je nu single bent of een relatie hebt, is die met jezelf. Dus dan kun je het maar beter fijn hebben met jezelf, in plaats van jezelf steeds naar beneden te halen met zelfondermijnende negativiteit. Een gezond zelfvertrouwen is immers de beste basis van waaruit je anderen en de wereld tegemoet kunt treden. Gaat er dan eens iets mis – dat gebeurt bij iedereen – veroordeel jezelf dan niet meteen maar denk: geeft niet, ik heb ervan geleerd en ga gewoon weer verder. Zie het leven als een leerproces en respecteer altijd je eigen ontwikkelingsweg. We moeten allemaal dingen leren, alleen sommigen het een en anderen het ander. Dat is de realiteit.

Inspireren

Ga dus met jezelf om zoals je ook met een goede vriend zou omgaan. Een vriend zou je ook niet veroordelen, dus waarom jezelf wel? Je bent niet minder waard dan wie ook. Ga dus liever vergevingsgezind en opbouwend met jezelf om. Als je niet valt, hoeven anderen je ook niet op te rapen. Wees je juist bewust van je kwaliteiten en goede eigenschappen en van wat er allemaal goed gaat in je leven. Wees daar blij om en dankbaar voor – het is namelijk echt niet vanzelfsprekend. Met zo’n positieve houding kun je ook je omgeving inspireren.

Wie meer wil lezen over dit boeiende onderwerp kan ik het boek Ik hou van mij door Annemarie Postma aanraden.

Geluk

Twee andere leestips tot slot. Ik kan iedereen Geheugen voor geluk door Rick Hanson aanbevelen. Dit boek laat zien hoe je gelukkiger kunt worden door positieve ervaringen te benadrukken. Door bewust stil te staan bij iets wat goed is, maak je een blijvende positieve ervaring van een losstaand feit waar je anders zo weer aan voorbijgaat. Negatieve gevoelens kun je naar de achtergrond laten verdwijnen.

Ook kun je actief werken aan je geluksgevoel door in meditatie stil te staan bij verrijkende en opbouwende gemoedstoestanden zoals dankbaarheid en blijheid, liefde, vrede en je op dit moment prima voelen. Zo verwerf je meer controle over je stemming, iets wat kan helpen als die niet altijd zo fijn is. Ik wens je veel geluk!

Steeds leuker door Jelle Hermus (van de website sochicken.nl) geeft met concrete tips en handvatten aan hoe je kunt bewegen in de richting van meer vrijheid, blijheid en betekenis. Gooi de overbodige rommel in je leven overboord en ga voor wat jou en anderen gelukkig maakt. Goed geschreven en inspirerend. Kortom, een aanrader!

Terug naar index

Cursus Zorgen voor een naaste met een depressie – informatieavond 5 maart

Deze cursus is bedoeld voor partners, familieleden, vrienden en anderen die nauw betrokken zijn bij iemand die lijdt aan een depressie. Als u dit bent, wordt u vaak geconfronteerd met allerlei zorgen en problemen. De cursus beoogt u in staat te stellen hier beter mee om te leren gaan, zodat u beter kunt zorgen voor uzelf en voor uw naaste met een depressie.

Onderwerpen

De onderwerpen van deze cursus zijn:
– wat is een depressie en wat kun je eraan doen;
– grenzen aangeven;
– tips voor uzelf en voor de omgang met uw naaste;
– communicatie met betrokken persoon en hulpverleners.

Opzet

Elke bijeenkomst bevat voorlichting, delen en leren van elkaars ervaringen. Van de begeleiders van deze cursus heeft de één zelf te maken (gehad) met depressiviteit en de andere is een direct betrokkene bij iemand met een depressie. Er zijn vier cursusbijeenkomsten. Voorafgaand aan de cursus is er een informatiebijeenkomst, waarvoor aanmelding gewenst is. Voor wie dat wil, kan een vijfde bijeenkomst georganiseerd worden waarbij u en de persoon met de depressie aanwezig zijn. Op de informatieavond vertellen we over de opzet van de cursus en zullen we de wederzijdse verwachtingen op elkaar afstemmen. Er zijn maximaal 12 deelnemers. De bijeenkomsten vinden plaats bij De Kentering, Limoslaan 10 in Nijmegen. De cursus is gratis.

Data

De data zijn:
– informatieavond: 05-03-18 van 19.30 – 20.30 uur;
– cursusavonden: maandagavond van 19.30-21.30 uur;
– data: 19-03-18, 26-03-18, 09-04-18, 16-04-18.

Opgeven

Opgeven kan via e-mail: ondersteuning@dekentering.info of per telefoon: 024 324 99 75.

VERKIEZINGSDEBAT – 14 maart 2018


Woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur

Pluryn, Industrieweg 50 in Nijmegen

Zorgen in Nijmegen! Hoe dan?


Beleidsmakers en gemeenteraden zijn voortdurend bezig met wonen en zorg.

Sinds de WMO proberen gemeentes de basiszorg in de wijk goed te regelen.

Bijvoorbeeld via het sociaal wijkteam.

Veel mensen kennen om die reden het keukentafelgesprek.

Politieke partijen in Nijmegen praatten over de inclusieve stad.

Een stad waarbij iedereen mee kan doen.

Dat betekent dat de stad, waaronder de gebouwen toegankelijk moeten zijn.

En wat voor beleid moeten gemeentes dan maken?

Een gemeente kan geen beleid maken zonder contact met cliëntorganisaties.

In dit verkiezingsdebat kijken we met de blik van burgers met en zonder beperking. Doe jij mee?


Er zijn 5 tafels. Iedereen kan meepraten.

  1. Zorgen over de WMO. Deze tafel gaat over begeleiding, huishoudelijke hulp, PGB.
  2. Burger- en cliëntparticipatie. Deze tafel gaat over inspraak in het sociale domein, invloed in de wijk en zelfregie van cliënten en burgers.
  3. Deze tafel gaat over fysieke toegankelijkheid, denk aan mensen met lichamelijke, visuele en auditieve beperking. Aan deze tafel gaat het ook over sociale toegankelijkheid en begrijpelijke informatie in de stad.
  4. Deze tafel gaat over de mobiliteit van mensen met beperking, afhankelijk-heid van vervoer en de betaalbaarheid ervan.
  5. Wonen met zorg in de wijk. Deze tafel gaat over zorg en begeleiding voor mensen uit de ggz en met een licht verstandelijke beperking. Wonend in de wijk. Ook over dag- besteding en crisissituaties. Is er genoeg zorg als het minder gaat?