Navigate / search

Nieuw plan voor arbeidsgehandicapten gepresenteerd

Staatssecretaris Van Ark heeft onlangs een nieuw plan gepresenteerd aan de Tweede Kamer om arbeidsgehandicapten aan een baan te helpen. Tegen haar vorige plan werd veel bezwaar gemaakt door arbeidsgehandicapten en belangenorganisaties. Van Ark hoopt met haar nieuwe plan deze bezwaren te ondervangen.

Een van de nieuwe voorstellen is dat arbeidsgehandicapten die parttime werken en niet genoeg verdienen, een gedeelte van hun maandelijkse inkomen mogen houden bovenop hun aanvullende uitkering. Hiermee wil de staatssecretaris ervoor zorgen dat werken ook voor deze groep altijd gaat lonen.

Verder hoeven jonggehandicapten jonger dan 27 jaar niet langer vier weken te wachten als zij een uitkering aanvragen. Daarmee kunnen ze dus meteen een uitkering krijgen als ze werk zoeken.

Ook moet het voor werkgevers aantrekkelijker en makkelijker worden om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Hierom wordt de zogenaamde loonwaardebepaling – waarmee het salaris van iemand met een arbeidsbeperking wordt berekend – in heel Nederland hetzelfde.

Ook de omstreden loondispensatie – die inhield dat arbeidsgehandicapten een bijstandsuitkering moesten aanvragen, die ze met hun salaris konden aanvullen tot het minimumloon – wordt aangepast.

Belangenorganisaties hebben vooralsnog gemengde reacties. Ieder(in) stelt dat de maatregelen in het nieuwe plan niet ver genoeg gaan om bij te dragen aan een inclusieve arbeidsmarkt, maar is ook blij dat mensen met een arbeidsbeperking zelf een jobcoach mogen zoeken.

Onderteken het manifest Lijm de Zorg

Onlangs is een manifest op internet verschenen om politici op te roepen om de jeugdzorg en ggz beter te organiseren en wachtlijsten terug te dringen. Het manifest “Lijm de zorg” is een initiatief van een aantal jonge (ex-)cliënten, ervaringsdeskundigen en hulpverleners. Zij zien in hun dagelijks leven en werk steeds meer mensen met een zorgvraag tussen wal en schip vallen.

Eén van hen is de 26-jarige Charlotte Bouwman, die al meer dan twee jaar op een wachtlijst staat, ondanks het feit dat zij meerdere suïcidepogingen heeft gedaan en dringend zorg nodig heeft. Onlangs hield Charlotte een sit-in bij het ministerie van Volksgezondheid om te protesteren tegen de lange wachtlijsten in de ggz. Staatssecretaris Paul Blokhuis en premier Rutte gingen met haar in gesprek.

Het manifest bevat een aantal concrete adviezen, zoals het hanteren van een maximale wachttijd voor behandelingen en het verminderen van marktwerking in de ggz en jeugdzorg. Andere maatregelen die de initiatiefnemers voorstellen zijn het aanpakken van personeelstekorten en het stoppen met onnodige dwangmaatregelen.

U kunt het manifest hier ondertekenen.

Symposium over de kracht van diversiteit

Op 13 februari 2020 organiseert de gemeente Nijmegen een symposium over de kracht van diversiteit en inclusie. Wethouder Grete Visser wil mensen de ruimte geven om met elkaar in gesprek te gaan en inspiratie op te doen.

Het symposium is een onderdeel van het Actieprogramma Inclusie in het kader van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Hiermee wil de gemeente in samenspraak met ervaringsdeskundigen, belangenbehartigers en adviescommissies de inclusie in de stad bevorderen voor mensen met een beperking. Denk bijvoorbeeld aan het bevorderen van de toegankelijkheid van de openbare ruimte.

Iedereen is welkom

Het symposium moet een dag worden waar alle Nijmegenaren welkom zijn, met name mensen met een beperking of kwetsbaarheid of anderen voor wie inclusie geen vanzelfsprekende zaak is. Het doel van de dag is om op inspirerende wijze de kracht van diversiteit zichtbaar te maken. En dat bezoekers met elkaar in gesprek gaan, kennis delen en elkaar inspireren door middel van het presenteren van goede voorbeelden.

Manifest ‘Iedereen doet mee!’

Wethouder Grete Visser zal tijdens het symposium ook het manifest ‘Iedereen doet mee!’ ondertekenen. Hiermee wil ze als gemeente inclusiviteit uitdragen en laten zien dat de gemeente de rijkdom van diversiteit een belangrijk onderwerp vindt waar best meer aandacht voor gevraagd mag worden.

Datum en locatie

Het symposium vindt plaats op 13 februari 2020 bij de Sint Maartenskliniek in Nijmegen en duurt van 13:00 tot 17:00.

 

Wajong vereenvoudigd

Onlangs is de Tweede Kamer akkoord gegaan met het nieuwe wetsvoorstel van de Wajong. De nieuwe wet moet het makkelijker maken voor jonggehandicapten om geld bij te verdienen naast hun uitkering. Daarnaast wordt de Wajong vereenvoudigd door verschillende Wajong-regelingen bij elkaar te voegen. Nu zijn er nog drie verschillende regimes met elk hun eigen regels.

Eén van de nieuwe regels is dat elke Wajongere die werkt, altijd minimaal hetzelfde inkomen heeft als iemand zonder Wajong met hetzelfde aantal uren werk. Ook mogen mensen die arbeidsongeschikt zijn, minder dan 20% arbeidsvermogen hebben en toch een klein beetje werken 30 eurocent van van iedere verdiende euro houden.

Het wetsvoorstel leidde ook tot kritiek, vooral onder jonggehandicapten zelf. Wajongeren zouden onder het nieuwe wetsvoorstel nooit meer dan het minimumloon kunnen verdienen, ook als zij hoogopgeleid zijn. Oppositiepartijen GroenLinks en PvdA stelden daarom een versoepeling van het wetsvoorstel voor, waardoor een kleine groep mensen toch boven het minimumloon uit kan komen. Het gaat daarbij om jonggehandicapten die relatief veel uren werken en een hoog functieloon hebben.

De meeste nieuwe regels gaan in de eerste helft van 2020 in.

Manifest “Heft in Eigen Hand” uitgereikt aan gemeenteraad

Afgelopen woensdag 5 juni reikten ervaringsdeskundigen het manifest “Heft in Eigen Hand” uit aan de Nijmeegse gemeenteraad. Het manifest is opgesteld door Nijmeegse cliëntenorganisaties en bevat tien punten waarop mensen met een kwetsbaarheid of beperking serieus genomen willen worden. Vice-voorzitter van de gemeenteraad Mark Buck (tweede van rechts op foto) nam het manifest in ontvangst.

Het manifest werd samengesteld tijdens de laatste Bindingsdag, een bijeenkomst waar cliëntenraden van Nijmeegse zorginstellingen in gesprek gaan met elkaar en lokale politici. De Bindingsdag wordt jaarlijks georganiseerd door De Kentering, het Zelfregiecentrum Nijmegen en de Wmo-Denktank.

Peter Eggen (helemaal links op foto), lid van de Wmo-Denktank, legt uit dat het doel van de Bindingsdag is om cliëntenraden met elkaar te laten netwerken en ideeën uit te wisselen over zorg- en welzijnsbeleid. Daarom worden er ook altijd gemeenteraadsleden en wethouders uitgenodigd.

De tien punten uit het manifest hebben betrekking op zorg en participatie in de wijk, eigen regie en eigen keuze, en ervaringsdeskundigheid. Dat ervaringsdeskundigen een meerwaarde hebben, behoeft volgens Peter Eggen geen betoog. Desondanks worden ervaringsdeskundigen nog te weinig betrokken bij beleidsontwikkeling. Eén van de doelen van de Bindingsdag is dan ook om de kloof tussen kwetsbare burgers en beleidsmakers kleiner te maken.

Gemeenten komen geld te kort voor jeugdhulp en ggz, kabinet belooft meer geld

Gemeenten komen steeds meer geld te kort voor de uitvoering van de jeugdzorg en ggz. Sinds 2015 hebben gemeenten er extra taken bijgekregen om burgers te ondersteunen, waaronder jeugdzorg en begeleiding aan mensen met een psychische kwetsbaarheid. Omdat deze vormen van ondersteuning prijzig zijn en steeds meer mensen er een beroep op doen, dreigen gemeenten geld te kort te komen. Dat zou kunnen betekenen dat bezuinigd moet gaan worden op de zorg, maar ook op andere domeinen.

Daarom heeft de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) onlangs een brandbrief laten publiceren in diverse kranten. Hierin schrijft de VNG:

“Al jaren zijn we met het kabinet in gesprek over de tekorten in de jeugdzorg en de zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. (…) Naast de toename van 12,1 procent van jongeren die jeugdzorg nodig hebben, is ook meer zorg nodig voor mensen met psychische problemen en verward gedrag. Zij belanden na hun ontslag uit de kliniek of forensische instellingen vaak rechtstreeks in de maatschappelijke opvang.”

Aan het einde van de brief vraagt de VNG het kabinet om voldoende middelen te geven om inwoners goed te kunnen helpen.

Blijkbaar heeft de brief – en de publiciteit die deze heeft gegenereerd – geholpen, want inmiddels heeft het kabinet laten weten meer geld beschikbaar te stellen aan gemeenten, althans voor de jeugdzorg. Het zou gaan om een bedrag van 350 miljoen in 2019, en in de drie jaren daarna elk 190 miljoen. Gemeenten hebben wel laten weten dat meer geld nodig is.