Navigate / search

Nieuw project van start om psychisch kwetsbare mensen te ondersteunen

Onlangs is in Nijmegen en Rivierenland een nieuw project gestart om mensen met een psychische kwetsbaarheid te ondersteunen. Het belangrijkste doel is het ontwikkelen en uitvoeren van beleid om de toename van mensen met verward gedrag terug te dringen. Bij het project zijn onder andere gemeenten betrokken, Pro Persona, zorgverzekeraars, ervaringsdeskundigen en het Openbaar Ministerie.

Twee speerpunten van het project zijn netwerkontwikkeling (“aandachtig aansluiten”) en crisisinterventies (“spoedig dichtbij”).

“Aandachtig aansluiten” is gericht op preventie en gaat om het opbouwen van een sluitend netwerk van zorg en ondersteuning rondom mensen met een psychische kwetsbaarheid. Eén van de nieuwe elementen hierin is het organiseren van signaalpunten in de wijk. Hier kunnen mensen terecht met signalen over bijvoorbeeld een buurman die verward gedrag vertoont, maar ook psychisch kwetsbare mensen zelf. Verder wordt ingezet op betere samenwerking tussen betrokken partners, zoals wijkagenten, woningcorporaties, sociale wijkteams, FACT-teams en de huisarts. Regievoering is ook een belangrijk onderdeel van netwerkontwikkeling: wie neemt het initiatief als iemand in een crisis belandt? De psychiater, huisarts, of iemand van het sociaal wijkteam? Daarnaast wordt gepleit voor standaard gebruik van de crisiskaart. Dit is een pasje dat iemand altijd bij zich heeft, waarop staat wat omstanders kunnen doen als hij of zij op straat in een crisis terecht komt – bijvoorbeeld wie ze kunnen bellen.

Bij het tweede speerpunt, “spoedig dichtbij”, draait het om welke acties moeten worden ondernomen als iemand in een crisissituatie verkeerd. Waar wordt iemand naartoe gebracht, en hoe? Het project voorziet in een zogenaamde multidisciplinaire beoordelingskamer, één in Nijmegen en één in Rivierenland. Daar worden mensen naartoe gebracht en beoordeeld door zorgverleners uit diverse disciplines (bij verward gedrag hoeft het niet perse te gaan om psychische aandoeningen). Daarnaast moet er een passende wijze van vervoer komen. In sommige regio’s in Nederland wordt al gebruik gemaakt van een “psycholance”: een aangepaste ambulance met gespecialiseerde verpleegkundigen. Het voordeel hiervan is dat het voor de cliënt minder stigmatiserend en traumatiserend is om in vervoerd te worden dan in een politiewagen. Tot slot voorziet het project in een nieuw te vormen interventieteam, waarin ervaringsdeskundigen samen met andere hulpverleners mensen in een crisissituatie opzoeken.

Het is de bedoeling dat in de komende twee jaar bovenstaande plannen in de praktijk worden gebracht. Indien ze voldoende effect hebben, worden ze ook op de lange termijn ingezet.

WRAP: Wellness Recovery Action Plan

 

WRAP staat voor Wellness Recovery Action Plan en is een zelfhulpinstrument, in de jaren negentig ontwikkeld door Mary Ellen Copeland. Zij is bipolair en constateerde na een langdurig verblijf in de GGz dat de zorg niet bood wat zij nodig had. WRAP kwam tot stand mede op basis van gesprekken met andere cliënten van de GGz. Allen ontdekten dat zij zelf kracht en middelen in huis hadden om meer grip op hun eigen leven te krijgen en een gelukkiger leven te leiden.

20140401_142502

De WRAP is een heel concreet model met zeven onderdelen: een gereedschapskoffer voor een goed gevoel, een dagelijks onderhoudsplan, triggers, vroege waarschuwingstekens, signalen van ontsporing, crisisplan en postcrisisplan. Alle onderdelen hebben als hoofddoel: wat heb ik nodig om me goed te voelen en dit gevoel vast te kunnen houden.

De WRAP werkt ook met 5 kernbegrippen die te herkennen zijn bij herstel: hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, eigen ontwikkeling, opkomen voor jezelf en steun. Alle aspecten van het leven kunnen er een plek krijgen en iedereen kan dit model toepassen om meer sturing aan zijn of haar eigen leven te geven.

Ikzelf ben zeer enthousiast over de WRAP. Het heeft mij diep geraakt en het heeft mijn ogen geopend. Ik heb nu een crisisplan dat beschrijft wat er moet gebeuren als ik in een crisis ben. Dat dingen zullen gaan zoals ik het wil dat het zal gaan gebeuren. En niet wat hulpverleners of mijn naasten denken dat het beste voor mij zal zijn. Ik heb een lijstje gemaakt om mij dagelijks goed te kunnen voelen, want er zijn veel dingen die je vergeet toe te passen.

Ik raad iedereen aan, die zelf het eigen heft in handen wil nemen om gelukkig te worden, om de WRAP te volgen. Hij wordt bij De Kentering gegeven en de RIBW. Ikzelf ga de opleiding tot wrapfacilitator volgen in september en hoop de WRAP zelf in de toekomst zelf te kunnen geven.

Corine Strausz

Open voor werk

 

Het valt voor mensen met een GGZ-achtergrond niet mee om aan een gewone baan te komen. Toch wil de overheid steeds meer dat er voor alle mensen een plaats op de arbeidsmarkt komt.
Daarbij wordt de rol van de gemeenten steeds groter, maar ook werkgevers wordt gevraagd een rol te spelen. De overheid dreigt er zelfs mee maatregelen op te leggen aan werkgevers als er geen resultaat wordt geboekt.

Het project ‘Open voor Werk’, opgezet door het Landelijk Platform GGZ wil problemen die mensen ondervinden in kaart brengen. De Kentering werkt daar aan mee.
We doen dat door mensen te vragen een onderzoeksformulier in te vullen. Maar we doen dat ook door gesprekken te voeren met lokale politici en beleidsmakers.

 

Wil jij ook wel eens aan het werk? Doe dan met ons mee!”

Website over Open voor Werk: www.platformggz.nl/lpggz/open_voor_werk

Groet, Paul Nunnink

Lees verder…

Onderzoek “Open voor Werk” via een enquête

 

Het hebben van werk, betaald of onbetaald, is een menselijke basisbehoefte. Het biedt naast salaris of vergoeding vooral structuur, betrokkenheid en kans op persoonlijke groei. Voor veel (ex)ggz-cliënten is het bijzonder lastig om werk of dagbesteding te vinden. Mede daardoor blijft een hoogopgeleid arbeidspotentieel onbenut en blijven mensen onnodig lang in een onbevredigende uitkeringssituatie hangen.

Dat kan anders. Het Landelijk Platform GGZ introduceert daarom het onderzoek ‘Open voor Werk’. Binnen het kader van dit onderzoek wordt geïnventariseerd welke ervaringen (ex)-ggz-cliënten opgedaan hebben bij het vinden van werk. Het doel van het onderzoek is het formuleren van aanbevelingen voor gemeenten over de manier waarop zij betere ondersteuning kunnen verlenen.

open voor werk

Lees verder…

Open voor Werk

 

Door: Paul Nunnink

Voor veel (ex)ggz-cliënten is het extra moeilijk om werk te vinden. Hierdoor blijft veel kenniskapitaal onbenut en blijven mensen onnodig in een uitkering zitten. Dat kan en moet anders. De Kentering werkt daarom samen met het Landelijk Platform GGz mee aan “Open voor Werk”.

Wat houdt dit precies in? In 2013 gaan we een onderzoek doen naar de faal- en succesfactoren die, al of niet, bijdragen aan het vinden van werk. Het onderzoek richt zich dus op mensen uit de GGZ. Enerzijds wordt een inventarisatie onder cliënten gehouden, en anderzijds een inventarisatie en beoordeling van het gemeentelijk beleid. Op deze manier hopen we uiteindelijk iets te kunnen zeggen over het succes van het gemeentelijk beleid in zoverre als de geboden voorzieningen leiden tot het vinden van werk. Dit moet leiden tot kwalificatiesysteem met ‘sterren’. Hoe meer sterren een gemeente weet te vergaren, des te beter is het ondersteuningsbeleid bij het vinden van werk.

Uiteindelijk wordt verwacht van organisaties die mee doen dat zij een aantal vragenformulieren laten invullen door mensen uit de doelgroep. Voor Nijmegen zijn er dat 40. Verder moet het gemeentelijk beleid worden beschreven.

Op dit moment is een eerste concept van het vragenformulier klaar. Het formulier zal worden uitgetest. Daarna kan het onderzoek onder cliënten beginnen. Heb je belangstelling om deel te nemen aan het onderzoek of heb je belangstelling om mee te werken aan het onderzoek? Laat het even weten (paul@dekentering.info).

veilig_werken_ikea_380x253