Navigate / search

Wet Verplichte ggz aangenomen

In januari heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Verplichte ggz, die de huidige Wet Bopz gaat vervangen.

Het belangrijkste verschil is dat de Wet Verplichte ggz de zorg centraal zet, waar de Bopz de gedwongen opname centraal stelde. Ook zal – anders dan tot nu toe – de behandelaar alleen die zorg onder dwang mogen verlenen die de rechter in de zorgmachtiging heeft toegestaan. Nu kan de behandelaar daarover nog zelf beslissen.

Nog een vernieuwing is dat behandelaars voortaan rekening moeten houden met de wensen en behoeften van de betrokkene zoals vastgelegd in een zogenaamde zorgkaart.

De inbewaringstelling (IBS) uit de Bopz wordt vervangen door een crisismaatregel. Hierbij is het nieuwe dat de burgemeester verplicht is ‘zo mogelijk’ de betrokkene te horen. En dat de crisismaatregel ook ambulante gedwongen zorg kan betreffen, dus de crisismaatregel is niet gebonden aan een opname.

Tot slot zal de positie van naasten en familie verbeterd zijn.

Maar dit is nog lang niet alles wat er over de nieuwe wet te zeggen valt.

Daarom organiseert De Kentering op 20 maart 2018 vanaf 19.30 uur een informatieavond over de nieuwe wet, op onze vestiging aan de Limoslaan 10.

Alle belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang is gratis.

Cursus Zorgen voor een naaste met een depressie – informatieavond 5 maart

Deze cursus is bedoeld voor partners, familieleden, vrienden en anderen die nauw betrokken zijn bij iemand die lijdt aan een depressie. Als u dit bent, wordt u vaak geconfronteerd met allerlei zorgen en problemen. De cursus beoogt u in staat te stellen hier beter mee om te leren gaan, zodat u beter kunt zorgen voor uzelf en voor uw naaste met een depressie.

Onderwerpen

De onderwerpen van deze cursus zijn:
– wat is een depressie en wat kun je eraan doen;
– grenzen aangeven;
– tips voor uzelf en voor de omgang met uw naaste;
– communicatie met betrokken persoon en hulpverleners.

Opzet

Elke bijeenkomst bevat voorlichting, delen en leren van elkaars ervaringen. Van de begeleiders van deze cursus heeft de één zelf te maken (gehad) met depressiviteit en de andere is een direct betrokkene bij iemand met een depressie. Er zijn vier cursusbijeenkomsten. Voorafgaand aan de cursus is er een informatiebijeenkomst, waarvoor aanmelding gewenst is. Voor wie dat wil, kan een vijfde bijeenkomst georganiseerd worden waarbij u en de persoon met de depressie aanwezig zijn. Op de informatieavond vertellen we over de opzet van de cursus en zullen we de wederzijdse verwachtingen op elkaar afstemmen. Er zijn maximaal 12 deelnemers. De bijeenkomsten vinden plaats bij De Kentering, Limoslaan 10 in Nijmegen. De cursus is gratis.

Data

De data zijn:
– informatieavond: 05-03-18 van 19.30 – 20.30 uur;
– cursusavonden: maandagavond van 19.30-21.30 uur;
– data: 19-03-18, 26-03-18, 09-04-18, 16-04-18.

Opgeven

Opgeven kan via e-mail: ondersteuning@dekentering.info of per telefoon: 024 324 99 75.

VERKIEZINGSDEBAT – 14 maart 2018


Woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur

Pluryn, Industrieweg 50 in Nijmegen

Zorgen in Nijmegen! Hoe dan?


Beleidsmakers en gemeenteraden zijn voortdurend bezig met wonen en zorg.

Sinds de WMO proberen gemeentes de basiszorg in de wijk goed te regelen.

Bijvoorbeeld via het sociaal wijkteam.

Veel mensen kennen om die reden het keukentafelgesprek.

Politieke partijen in Nijmegen praatten over de inclusieve stad.

Een stad waarbij iedereen mee kan doen.

Dat betekent dat de stad, waaronder de gebouwen toegankelijk moeten zijn.

En wat voor beleid moeten gemeentes dan maken?

Een gemeente kan geen beleid maken zonder contact met cliëntorganisaties.

In dit verkiezingsdebat kijken we met de blik van burgers met en zonder beperking. Doe jij mee?


Er zijn 5 tafels. Iedereen kan meepraten.

  1. Zorgen over de WMO. Deze tafel gaat over begeleiding, huishoudelijke hulp, PGB.
  2. Burger- en cliëntparticipatie. Deze tafel gaat over inspraak in het sociale domein, invloed in de wijk en zelfregie van cliënten en burgers.
  3. Deze tafel gaat over fysieke toegankelijkheid, denk aan mensen met lichamelijke, visuele en auditieve beperking. Aan deze tafel gaat het ook over sociale toegankelijkheid en begrijpelijke informatie in de stad.
  4. Deze tafel gaat over de mobiliteit van mensen met beperking, afhankelijk-heid van vervoer en de betaalbaarheid ervan.
  5. Wonen met zorg in de wijk. Deze tafel gaat over zorg en begeleiding voor mensen uit de ggz en met een licht verstandelijke beperking. Wonend in de wijk. Ook over dag- besteding en crisissituaties. Is er genoeg zorg als het minder gaat?

Oproep mantelzorgers Parkinson

Sinds kort is er een Bondgenotengroep Mantelzorg gestart bij De Kentering. Met nadruk gaat het om mantelzorgers die bij hun partner met Parkinson mentale en cognitieve problemen tegenkomen.

Tijdens de bijeenkomsten vinden mensen steun bij elkaar, worden ervaringen gedeeld en tips uitgewisseld.

De groep is pas gestart: nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!

Wij komen elke tweede dinsdag van de maand van 16.00 tot 17.30 uur bij elkaar in De Kentering.
De eerstvolgende keer is 13 februari 2018, daarna weer op 13 maart.
Plaats van samenkomst: Limoslaan 10, Nijmegen.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met de initiatiefnemers via De Kentering
tel. 024-3249975 of
ondersteuning@dekentering.info

Gameverslaving wordt officiële ziekte

Eind vorig jaar heeft de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) gameverslaving erkend als officiële ziekte. Hoewel dit ertoe moet bijdragen dat verslaafde gamers eerder worden geholpen, is er ook verzet tegen.

In de eerste plaats is er een aantal wetenschappers dat vraagtekens zet bij de erkenning van gameverslaving als ziekte. Zij vinden dat er nog onvoldoende onderzoek is gedaan om te kunnen spreken van een ziekte. Bovendien zijn zij bang dat gamers te snel in een negatief daglicht worden gezet.

Daarnaast zijn gamemakers ontevreden over de actie van de WHO. Zij zijn bang dat de erkenning van gameverslaving als ziekte ervoor zorgt dat andere aandoeningen, zoals depressie, minder belangrijk gaan lijken. Om deze reden hebben gamemakers de WHO verzocht om gameverslaving te schrappen uit de lijst van ziektes en aandoeningen.

Niettemin vinden voorstanders het wel van belang om gameverslaving te classificeren als officiële aandoening, want om een vergoeding te krijgen voor de behandeling moet er sprake zijn van een formele diagnose. Gameverslaving erkennen als ziekte zou dus betekenen dat er meer mensen geholpen kunnen worden.

In Nederland zijn er ongeveer 12.000 jongeren met een gameverslaving.