Navigate / search

Verstrijken ultimatum GGZ

Het wordt spannend voor de GGZ: deze week moeten zorginstellingen met een actieplan komen om de problemen in de psychiatrie op te lossen. Staatssecretaris Paul Blokhuis legde de GGZ onlangs een ultimatum op, dat deze week verstrijkt. Partijen in de Tweede Kamer hebben de staatssecretaris opgeroepen om op korte termijn in te grijpen in de GGZ. 

Belangenorganisatie MIND heeft alvast haar eigen actieplan gemaakt, met daarin 10 punten. Eén van de punten is om meer te investeren in ambulante zorg. Uit recent onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat het slecht is gesteld met de positie van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Sinds de beddenafbouw in de GGZ had er meer moeten worden geïnvesteerd in ambulante zorg, maar tot nu toe is daar onvoldoende sprake van.

Een ander punt van MIND is om de wachtlijsten in de GGZ terug te dringen door gericht de capaciteit van zorginstellingen en verzekeraars in te zetten. De wachtlijsten zijn op dit moment waarschijnlijk het meest prangende probleem in de GGZ, inmiddels wachten ruim 90.000 mensen op de juiste behandeling.

Tot slot wil MIND de basis van wonen, meedoen in samenleving, goede zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische klachten op orde hebben. Dit punt omvat meerdere terreinen, zoals werk, inkomen, betaalbaar kunnen wonen en goede begeleiding krijgen.

MIND schrijft verder op haar site: “Het is nu écht tijd voor maatregelen. Voor al die cliënten die de pijn voelen, de last ervaren. Focus op oplossingen voor de korte en lange termijn.”

Tweede Kamer wil inzet ervaringsdeskundigen vergroten

Onlangs werd in de Tweede Kamer met brede steun een motie aangenomen, die de regering verzoekt om in gesprek te gaan met zorgverzekeraars om de inzetbaarheid van ervaringsdeskundigen te vergroten.

De motie werd ingediend door D66, VVD, CDA, 50PLUS en PvdA en werd gesteund door een grote meerderheid in de Tweede Kamer. In de motie onderschrijven de indieners dat ervaringsdeskundigen een krachtig signaal geven dat je van een psychische aandoening kan herstellen en dat zij een belangrijke rol spelen bij destigmatisering.

Sinds vorig jaar kunnen zorgverzekeraars de inzet van ervaringsdeskundigen in de contractering opnemen, maar hier wordt nog geen gebruik van gemaakt. Tot teleurstelling van de GGZ, die hier melding van deed bij de Tweede Kamer. De motie die onlangs is aangenomen roept het kabinet daarom op om ook met zorgverzekeraars te gaan praten, om de inzet van ervaringsdeskundigen te vergroten.

Nieuw plan voor arbeidsgehandicapten gepresenteerd

Staatssecretaris Van Ark heeft onlangs een nieuw plan gepresenteerd aan de Tweede Kamer om arbeidsgehandicapten aan een baan te helpen. Tegen haar vorige plan werd veel bezwaar gemaakt door arbeidsgehandicapten en belangenorganisaties. Van Ark hoopt met haar nieuwe plan deze bezwaren te ondervangen.

Een van de nieuwe voorstellen is dat arbeidsgehandicapten die parttime werken en niet genoeg verdienen, een gedeelte van hun maandelijkse inkomen mogen houden bovenop hun aanvullende uitkering. Hiermee wil de staatssecretaris ervoor zorgen dat werken ook voor deze groep altijd gaat lonen.

Verder hoeven jonggehandicapten jonger dan 27 jaar niet langer vier weken te wachten als zij een uitkering aanvragen. Daarmee kunnen ze dus meteen een uitkering krijgen als ze werk zoeken.

Ook moet het voor werkgevers aantrekkelijker en makkelijker worden om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Hierom wordt de zogenaamde loonwaardebepaling – waarmee het salaris van iemand met een arbeidsbeperking wordt berekend – in heel Nederland hetzelfde.

Ook de omstreden loondispensatie – die inhield dat arbeidsgehandicapten een bijstandsuitkering moesten aanvragen, die ze met hun salaris konden aanvullen tot het minimumloon – wordt aangepast.

Belangenorganisaties hebben vooralsnog gemengde reacties. Ieder(in) stelt dat de maatregelen in het nieuwe plan niet ver genoeg gaan om bij te dragen aan een inclusieve arbeidsmarkt, maar is ook blij dat mensen met een arbeidsbeperking zelf een jobcoach mogen zoeken.

Onderteken het manifest Lijm de Zorg

Onlangs is een manifest op internet verschenen om politici op te roepen om de jeugdzorg en ggz beter te organiseren en wachtlijsten terug te dringen. Het manifest “Lijm de zorg” is een initiatief van een aantal jonge (ex-)cliënten, ervaringsdeskundigen en hulpverleners. Zij zien in hun dagelijks leven en werk steeds meer mensen met een zorgvraag tussen wal en schip vallen.

Eén van hen is de 26-jarige Charlotte Bouwman, die al meer dan twee jaar op een wachtlijst staat, ondanks het feit dat zij meerdere suïcidepogingen heeft gedaan en dringend zorg nodig heeft. Onlangs hield Charlotte een sit-in bij het ministerie van Volksgezondheid om te protesteren tegen de lange wachtlijsten in de ggz. Staatssecretaris Paul Blokhuis en premier Rutte gingen met haar in gesprek.

Het manifest bevat een aantal concrete adviezen, zoals het hanteren van een maximale wachttijd voor behandelingen en het verminderen van marktwerking in de ggz en jeugdzorg. Andere maatregelen die de initiatiefnemers voorstellen zijn het aanpakken van personeelstekorten en het stoppen met onnodige dwangmaatregelen.

U kunt het manifest hier ondertekenen.

Wajong vereenvoudigd

Onlangs is de Tweede Kamer akkoord gegaan met het nieuwe wetsvoorstel van de Wajong. De nieuwe wet moet het makkelijker maken voor jonggehandicapten om geld bij te verdienen naast hun uitkering. Daarnaast wordt de Wajong vereenvoudigd door verschillende Wajong-regelingen bij elkaar te voegen. Nu zijn er nog drie verschillende regimes met elk hun eigen regels.

Eén van de nieuwe regels is dat elke Wajongere die werkt, altijd minimaal hetzelfde inkomen heeft als iemand zonder Wajong met hetzelfde aantal uren werk. Ook mogen mensen die arbeidsongeschikt zijn, minder dan 20% arbeidsvermogen hebben en toch een klein beetje werken 30 eurocent van van iedere verdiende euro houden.

Het wetsvoorstel leidde ook tot kritiek, vooral onder jonggehandicapten zelf. Wajongeren zouden onder het nieuwe wetsvoorstel nooit meer dan het minimumloon kunnen verdienen, ook als zij hoogopgeleid zijn. Oppositiepartijen GroenLinks en PvdA stelden daarom een versoepeling van het wetsvoorstel voor, waardoor een kleine groep mensen toch boven het minimumloon uit kan komen. Het gaat daarbij om jonggehandicapten die relatief veel uren werken en een hoog functieloon hebben.

De meeste nieuwe regels gaan in de eerste helft van 2020 in.

Manifest “Heft in Eigen Hand” uitgereikt aan gemeenteraad

Afgelopen woensdag 5 juni reikten ervaringsdeskundigen het manifest “Heft in Eigen Hand” uit aan de Nijmeegse gemeenteraad. Het manifest is opgesteld door Nijmeegse cliëntenorganisaties en bevat tien punten waarop mensen met een kwetsbaarheid of beperking serieus genomen willen worden. Vice-voorzitter van de gemeenteraad Mark Buck (tweede van rechts op foto) nam het manifest in ontvangst.

Het manifest werd samengesteld tijdens de laatste Bindingsdag, een bijeenkomst waar cliëntenraden van Nijmeegse zorginstellingen in gesprek gaan met elkaar en lokale politici. De Bindingsdag wordt jaarlijks georganiseerd door De Kentering, het Zelfregiecentrum Nijmegen en de Wmo-Denktank.

Peter Eggen (helemaal links op foto), lid van de Wmo-Denktank, legt uit dat het doel van de Bindingsdag is om cliëntenraden met elkaar te laten netwerken en ideeën uit te wisselen over zorg- en welzijnsbeleid. Daarom worden er ook altijd gemeenteraadsleden en wethouders uitgenodigd.

De tien punten uit het manifest hebben betrekking op zorg en participatie in de wijk, eigen regie en eigen keuze, en ervaringsdeskundigheid. Dat ervaringsdeskundigen een meerwaarde hebben, behoeft volgens Peter Eggen geen betoog. Desondanks worden ervaringsdeskundigen nog te weinig betrokken bij beleidsontwikkeling. Eén van de doelen van de Bindingsdag is dan ook om de kloof tussen kwetsbare burgers en beleidsmakers kleiner te maken.