Navigate / search

Nijmeegse wethouders op stap met ex-dakloze

Onlangs heeft een aantal Nijmeegse wethouders meegelopen met een stadswandeling van Krachtlab Vagebond. Krachtlab Vagebond is een organisatie van (voormalig) daklozen en organiseert daklozenwandelingen door de Nijmeegse binnenstad. Hierbij krijgen deelnemers een rondleiding, waarbij een (ex-)dakloze als gids fungeert.   

Foto: Hans de Groot, Nieuws uit Nijmegen

Ben Kregting, zelf in het verleden dakloos geweest, nam de wethouders mee naar verschillende plekken waar daklozen slapen en worden opgevangen. Daarbij gaf hij ook een inkijkje in zijn eigen leven en vertelde hij hoe het is om als dakloze de dag door te brengen.

Tijdens de wandeling werden verschillende locaties bezocht: de benedenstad, de Nieuwe Marktstraat, het Kronenburgerpark en het Kelfkensbos. Aan het einde van de route probeerde een aantal wethouders een ‘drugsbril’ uit, waarbij zij konden ervaren hoe het is om onder de invloed van verdovende middelen te moeten voortbewegen. Daarna sloot wethouder Grete Visser de wandeling af, onder dankzegging aan Ben Kregting.

Voor meer info over de stadswandelingen zie hier.

 

“Verwarde personen zijn het probleem niet”

Je leest er bijna wekelijks wel wat over in de media: mensen die hun huis dreigen op te blazen of op straat overlast veroorzaken. Iedereen kent het voorbeeld van Tarik Z., die met een neppistool de studio van het NOS Journaal binnendrong om aandacht te vragen voor zijn verhaal. Waar komt de toename van deze mensen, die duidelijk in de war zijn, vandaan? De journalist Piet-Hein Peeters schreef er een boek over, “Verwarde personen zijn het probleem niet”.

Peeters komt tot de conclusie dat er verschillende oorzaken ten grondslag liggen aan de toename van verwarde personen. Een belangrijke rol hierbij speelt de ambulantisering: mensen moeten vaker thuis behandeld worden in plaats van in een opnamekliniek en het liefst zo zelfstandig mogelijk leven. Deze ontwikkeling past binnen een maatschappelijke trend: er wordt door de overheid een groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid van mensen. Of het nu ouderen zijn, lichamelijk gehandicapten of mensen met een psychische aandoening.

Mensen, Dakloze, Man, Mannelijke, Street, Persoon

Soms pakt die ambulantisering goed uit, er zijn mensen met een psychische aandoening die zich goed weten te redden met relatief weinig hulp en een sterker gevoel ervaren van zelfredzaamheid. Daar komt bij dat het in beginsel altijd goed is als mensen zo zelfstandig mogelijk leven. Een te lang verblijf in een opnamekliniek kan juist leiden tot hospitalisering en verlies van zelfregie.

Maar er zijn ook mensen die niet zelfredzaam genoeg zijn en voor wie ambulante zorg onvoldoende is. Een bijkomend probleem is dat er niet alleen behoorlijk bezuinigd in de ggz, maar ook op andere terreinen. Denk aan de sociale werkplaatsen en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Daardoor is het een stuk moeilijker geworden om passende dagbesteding te vinden, waardoor mensen te lang thuis zitten en het risico op vereenzaming op de loer ligt.

Stigmatisering speelt ook een belangrijke rol in het streven om mensen met een EPA (ernstige psychiatrische aandoening) zo zelfstandig mogelijk te laten leven. Buren zitten niet altijd te wachten op een buurman met schizofrenie. Een angst die overigens vaker is gebaseerd op vooroordelen dan de realiteit. Maar het toont wel aan dat, wil het streven van beleidsmakers naar verzelfstandiging werken, de samenleving bereid moet zijn om mensen die afwijken van de norm anders te bekijken: niet met angst, maar met een open, ruimdenkende blik.

Kortom: het streven naar verzelfstandiging is volgens mij zeker haalbaar, mits er bepaalde randvoorwaarden zijn. Als mensen met een psychische aandoening gewoon kunnen meedraaien in de maatschappij – of het nu gaat om wonen, werk of sociale contacten – dan zullen zij waarschijnlijk ook minder intensieve zorg nodig hebben. En dan zullen er ook minder ‘verwarde’ mensen zijn.

Het boek “Verwarde personen zijn het probleem niet” is te bestellen op www.uitgeverijpepijn.nl

Job Schellekens

10e Dag van de Kwaliteit van De Kentering: “Part èn Deel”

De Kentering organiseert iedere twee jaar de Dag van de Kwaliteit, een dag voor ontmoeting, inspiratie en debat.

Een dag van, voor en door mensen met een psychiatrische achtergrond en iedereen die met hen te maken heeft.

Hoe staat het met hun kwaliteit van leven? Dit jaar hebben we gekozen voor het thema:
Part èn Deel.

De tijd dat iemand met een (psychiatrische) beperking part nòch deel had aan de maatschappij ligt inmiddels ver achter ons!

Het definitieve programma is bekend!
Klik hier voor het definitieve programma met alle workshops waaraan u kunt deelnemen.

 

AlertDagvandeKwaliteit

 

Hoe kunnen wij deel uitmaken van een samenleving waarin het steeds vaker draait om de ratrace van meer, hoger, verder?
Gaan de transities en de veranderingen in de WMO werkelijk iets goeds voor ons betekenen?
Wat hebben wij nodig maar ook: wat heeft de samenleving nodig?

We laten zien wat wij te bieden en te delen hebben aan ervaringsdeskundigheid. We laten inspirerende initiatieven en goede voorbeelden zien van wat ons helpt om naast elkaar te kunnen leven, wonen en werken.

Kortom: workshops en theater, praten en luisteren, korte lezingen, en lekker lunchen.

Je bent van harte uitgenodigd om het mee te maken op deze 10e Dag van de Kwaliteit!

 

Donderdag 27 november 2014, 10:00 – 16.00 uur
De Lindenberg, Ridderstraat 23, 6511 XM Nijmegen

Toegang gratis – informatie en aanmelding (gewenst i.v.m. lunch):
bij: De Kentering, Limoslaan 10, 6523 RZ Nijmegen

Telefoon: 024-3249975 of via ondersteuning@dekentering.info


Het programma van de dag op 27 november ziet er als volgt uit:

10:00   Ontvangst met koffie/thee
10:30   Aanvang ochtendprogramma
    Sascha Stoffelen laat zich inspireren door de woorden ‘Meedoen gaat niet vanzelf’ (Doortje Kal).
In een inspirerend betoog zal zij laten zien hoe het proces van uitstoting uit de samenleving om te keren is.Op J72 – Werkplaats voor Dromen en Waarmaken helpt zij kwetsbare mensen hun dromen tot werkelijkheid te maken met haar project Het Toekomstplan. Sascha vertelt inspirerende voorbeelden uit de praktijk en samen gaan we in gesprek:Hoe komen we weer tot een samenleving waar het dagelijks leven geen hollen in de ratrace is, maar eerder een reis met aandacht voor de omgeving?
Hoe slaan we de weg in naar een maatschappij waarin mensen ook op hun eigen tempo mee mogen ‘hobbelen’?
 
12:00   Lunch
  Tijdens de lunch, waarmee de koks van De Lindenberg ons inwendig voeden zal er een informatiemarkt zijn waar verschillende projecten die mensen kunnen ondersteunen in het participeren zich presenteren.
13:00   Aanvang middagprogramma met keuze uit 10 workshops
    Hier kan geproefd worden van verschillende vormen van deelhebben aan de samenleving op een manier die wel uitgaat van de eigen wensen en kracht van mensen, waarbij aandacht is voor de kwetsbaarheden en hoe zij kunnen schitteren:


Een korte opsomming van de workshops:


Ronde 1 – 13:10-14:00 uur

workshop 1: Delen van overvloed

Wil je met je handen aan de slag en hou je van samen delen? Samen met de kok van De Lindenberg worden lekkere traktaties gemaakt. Deze worden bij het drankje na afloop van de dag uitgedeeld. Het thema is ‘binden’.

Let op! Deze workshop duurt 2 uur en neemt beide rondes in beslag.

workshop 2: Clean & Distorted

De muziekgroepen Clean & Distorted (bestaande uit cliënten van de RIBW) en Gently Overdone (bestaande uit cliënten van Pro Persona) verzorgen een creatieve muziekworkshop. Samen met de bandleden wordt een liedtekst over Part èn Deel zijn geschreven en uitgevoerd.

workshop 3a: Meespelen in de samenleving

Door: Dorien te Pas
Van mensen met ‘een steekje los’ wordt gevraagd om te participeren in de samenleving. Maar welke vaardigheden moeten aanwezig zijn in de samenleving zodat kwetsbare mensen daadwerkelijk kunnen participeren?

Spel
In kleine groepjes bespreken we stellingen en vragen en in groepsverband testen we onze kennis. Leidraad is het spel ‘Een Steekje Los?’. We gaan aan de slag met de uitbreidingssets ‘in de wijk’, ‘zelfregie’, ‘eenzaamheid’ en de actiekaarten. Hoe kunnen kwetsbare mensen meer participeren in de samenleving? Na deze workshop weet je meer!

(deze workshop wordt herhaald in de tweede ronde)

workshop 4a: Erkenning Verworven Competenties (EVC’s)

Door: Jacqueline van Kalmthout
Erkenning Verworven Competenties (EVC) is als concept ontwikkeld door Movisie, een onderzoeksinstituut op het gebied van vrijwilligerswerk, mantelzorg en maatschappelijke ondersteuning. Het doel van de workshop is door een EVC-traject zichtbaar maken wat je doet en kunt. Veel mensen die lang uit het arbeidsproces zijn, verliezen het zicht op wat ze kunnen en doen. Ze denken dat ze niets doen omdat ze niet werken. Maar ze doen van alles en dat is belangrijk en bovendien nuttig voor de maatschappij.
Portfolio
Het zichtbaar maken van wat iemand doet en kan, gebeurt in de vorm van het maken van een portfolio. Deze kan later worden beoordeeld door een deskundige. Daarna kan de betrokkene de portfolio zelf bijhouden. Dat is handig, want zo maak je iets duidelijk waar je geen diploma’s van hebt, maar wat je wel hebt gedaan en wat beoordeeld is.

Waardevol
De workshop is bestemd voor iedereen die al langere tijd uit het arbeidsproces is. De link met het thema van de Dag van de Kwaliteit is dat de workshop te maken heeft met participeren, meedoen. Door het maken van de portfolio merken mensen dat ze al iets doen en dit kan later van nut zijn. Op het moment zelf is de ervaring ook al waardevol, doordat mensen zich ervan bewust worden dat ze veel meer doen en kunnen dan ze zelf dachten.

(deze workshop wordt herhaald in de tweede ronde)

workshop 5: Toekomstplan

Door: Sascha Stoffelen
Met Toekomstplan helpen we mensen die hun dromen en ideeën waar willen maken. Mensen die graag iets willen veranderen in hun leven en dit het liefst zelf willen regelen. Maar zelf regelen moet je leren. Het betekent vaak dat je hulp moet durven te vragen bij de dingen die je niet zo goed kan. Zodat je kan gaan doen waar je WEL goed in bent.

workshop 6: Werken is zinloos!

Door: Paul Nunnink en Floor Goddijn
Doel van de workshop is mensen bewust maken van hun dagbesteding, of ze willen werken of niet. En zo ja, betaald of vrijwillig? De doelgroep van de workshop bestaat uit mensen met een psychiatrische achtergrond. Samen met Paul Nunnink is Floor Goddijn bezig een training van 8 bijeenkomsten te ontwikkelen voor mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen en die voor reïntegratiebureaus niet interessant zijn omdat ze te moeilijk bemiddelbaar zijn. De trainingen zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling, met name op het gebied van werk. Dit kan ook vrijwilligerswerk zijn.

Drijfveer
Hoe groot is de kans van psychiatrische patiënten op werk, nu het voor iedereen moeilijk is een baan te vinden? Heeft zoeken zin? Hoe kunnen zij participeren en wat is hun drijfveer? Willen ze zelf werken voor eigenwaarde en inkomen of vooral vanwege sociale druk van vrienden en kennissen? Deze en andere kwesties komen aan de orde tijdens deze workshop, die de vorm heeft van een discussie.

workshop 7: De eigen wijze

Door: Rutger Kips
In zijn workshop De eigen wijze wil Rutger Kips in gesprek gaan over cliënteninitiatief en zelfbeheer. Sinds in het kader van de participatiemaatschappij de nogal tegenstrijdige term “verplicht vrijwilligerswerk” in zwang is geraakt, voelen veel mensen in kwetsbare posities zich opgejaagd. Met name mensen in en uit de psychiatrie hebben vaak de behoefte om zelf hun werklast te bepalen en vooral om zelf te bepalen welke bezigheden zij als nuttig en zingevend zien.
Zelfrespect
Cliënteninitiatieven en projecten in zelfbeheer bieden mensen de ruimte om vanuit de eigen drijfveren en mogelijkheden zinvol bezig te zijn, en dragen aldus bij aan het eigen herstel en dat van anderen. Cliënteninitiatieven blijken namelijk juist vaak gericht op lotgenoten en de hiaten die men zelf heeft ervaren bij het zoeken naar hulp/zorg: Een nachtopvang opgezet en gedraaid door daklozen, een informatiewinkel opgezet door psychiatrisch patiënten, lotgenotengroepen, cursussen, enzovoort. Mensen kunnen hun tijd en energie steken in een project dat verder gaat dan hun eigen leed. Dit draagt bij aan hun herstel en zelfrespect. Op deze wijze draagt menig project in zelfbeheer belangrijke steentjes bij aan de samenleving, door gaten te vullen waar het formele zorgsysteem die laat vallen.

Perspectief
De vraag die Rutger Kips centraal wil stellen in het gesprek is: wat kan de bredere samenleving doen om het eigen initiatief van kwetsbare mensen en projecten in zelfbeheer beter te faciliteren? De workshop is voor iedereen bedoeld. Het zou mooi zijn als niet alleen ggz-cliënten komen opdagen, maar ook ambtenaren, wethouders en ondersteuners van bijvoorbeeld De Kentering, Iriszorg en Pro Persona met elkaar het gesprek aangaan om een perspectief voor de toekomst te schetsen.


Ronde 2 – 14:10-15:00 uur

workshop 3b: Meespelen in de samenleving

Door: Dorien te Pas
Van mensen met ‘een steekje los’ wordt gevraagd om te participeren in de samenleving. Maar welke vaardigheden moeten aanwezig zijn in de samenleving zelf zodat kwetsbare mensen daadwerkelijk kunnen participeren?
Spel
In kleine groepjes bespreken we stellingen en vragen en in groepsverband testen we onze kennis. Leidraad is het spel ‘Een Steekje Los?’. We gaan aan de slag met de uitbreidingssets ‘in de wijk’, ‘zelfregie’, ‘eenzaamheid’ en de actiekaarten. Hoe kunnen kwetsbare mensen meer participeren in de samenleving? Na deze workshop weet je meer!

workshop 4b: Erkenning Verworven Competenties (EVC’s)

Door: Jacqueline Kalmthout
Erkenning Verworven Competenties (EVC) is als concept ontwikkeld door Movisie, een onderzoeksinstituut op het gebied van vrijwilligerswerk, mantelzorg en maatschappelijke ondersteuning. Het doel van de workshop is door een EVC-traject zichtbaar maken wat je doet en kunt. Veel mensen die lang uit het arbeidsproces zijn, verliezen het zicht op wat ze kunnen en doen. Ze denken dat ze niets doen omdat ze niet werken. Maar ze doen van alles en dat is belangrijk en bovendien nuttig voor de maatschappij.
Portfolio
Het zichtbaar maken van wat iemand doet en kan, gebeurt in de vorm van het maken van een portfolio. Deze kan later worden beoordeeld door een deskundige. Daarna kan de betrokkene de portfolio zelf bijhouden. Dat is handig, want zo maak je iets duidelijk waar je geen diploma’s van hebt, maar wat je wel hebt gedaan en wat beoordeeld is.

Waardevol
De workshop is bestemd voor iedereen die al langere tijd uit het arbeidsproces is. De link met het thema van de Dag van de Kwaliteit is dat de workshop te maken heeft met participeren, meedoen. Door het maken van de portfolio merken mensen dat ze al iets doen en dit kan later van nut zijn. Op het moment zelf is de ervaring ook al waardevol, doordat mensen zich ervan bewust worden dat ze veel meer doen en kunnen dan ze zelf dachten.

workshop 8: Vista: uitzicht op werk

Ger Luijten van Vista, een bedrijf waar schilders en timmerlieden met een psychiatrische achtergrond een kans krijgen regulier te werken, vertelt samen met een van zijn werknemers, hoe de werkwijze van Vista mensen op haar werkvloer ondersteunt.
Kenmerkend voor deze werkwijze is dat mensen hun verborgen werkkwaliteiten herontdekken en een warme, ondersteunende benadering geboden krijgen bij terugval en terugkeer op het werk. Interviewer is Marc Seveke.

workshop 9: Rechten verzilveren, kansen vormgeven

Door: Els van der Ploeg en Judith Schreurs
In Nederland zijn er volgend jaar veel veranderingen voor mensen met een handicap die een beroep doen op de langdurende zorg. De Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verandert, er komt een participatiewet, een nieuwe jeugdwet … Wat verandert er eigenlijk niet? Ook wordt het VN-verdrag voor mensen met een beperking van kracht.

Doel van deze workshop is om u te informeren over het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Dit verdrag wordt volgend jaar bekrachtigd. Doel is ook u te laten zien wat u met dit verdrag kan. Mensen worden in deze workshop gestimuleerd om gebruik te maken van hun recht om deel te nemen aan de maatschappij. U kunt van elkaar leren hoe anderen hun rechten verzilveren en kansen vormgeven. De doelgroep van de workshop zijn niet alleen mensen met een beperking, maar ook zorgaanbieders, beleidsmakers en organisaties zoals De Kentering.

Kwaliteiten
Deze workshop heeft thematisch betrekking op de aspecten delen en participeren van de Dag van de Kwaliteit, die gaat over participeren, samenleven en delen. Het gaat erom hoe je je kwaliteiten kunt delen en ook de vorm waarin. En hoe je gebruik kunt maken van je recht om deel te nemen aan de maatschappij.

workshop 10: De weg naar werken met eigen ervaring

Door: Thea Bergstra en Lieke van Vugt
Het doel van deze workshop is deelnemers mee te nemen op een reis van psychisch ziek zijn naar het inzetten van hun eigen herstelervaring. Welke bagage verzamel je onderweg, wat kun je met je eigen ervaring en waar? Aanwezigen kunnen leren: wat is herstel, wat is ervaringsdeskundigheid, hoe en waar kan ik dat inzetten en wat biedt De Kentering? De doelgroep van deze workshop is iedereen met belangstelling voor dit thema.

Delen
Het herstellen van een psychische ziekte levert iets waardevols en verrijkends op. Mensen kunnen hun herstelervaring ook gebruiken in het gewone leven. Die kan hen zelfbewuster maken, hun gevoel van stigma verkleinen en hen opener maken in contacten. Thematisch heeft deze workshop tijdens de Dag van de Kwaliteit vooral te maken met het aspect delen. Betrokkenen kunnen hun ervaringen delen, daar zingeving aan ontlenen en (weer) een plek innemen en meedraaien in de maatschappij.

15:15   Theateroptreden Firma Zorgbehang, waarin de zaal deel kan nemen aan wat zij doen.
  Firma Zorgbehang, een theatergroep van mensen met podiumtalent en ervaringsdeskundigheid in de ggz, sluit de middag af met een optreden waarin ze tonen hoe volgens hen Part èn Deel zijn eruit kan zien.
    Bert Frings met zijn toekomstvisie 
    De Nijmeegse wethouder van Zorg en Welzijn Bert Frings zal zich ook door deze 10e Dag van de Kwaliteit laten inspireren.
Als afsluiting van de dag vertelt hij wat deze hem gebracht heeft en hoe hij de toekomst van kwetsbare Nijmeegse burgers ziet.  

 

De Kentering wil met deze 10e Dag van de Kwaliteit bijdragen aan een toekomst, waarin wij niet aan de kant staan, maar Part èn Deel zijn van de samenleving.

Blijf de website in de gaten houden voor een reeks van interviews met de workshopleiders op De 10e Dag van de Kwaliteit: wat hebben zij te bieden?


 Klik op onderstaande plaatje, de flyer voor een betere leesbaarheid!

Flyer Dag van de Kwaliteit 2014

 

 

Vrijwilligster van De Kentering loopt 4Daagse

 

Wandelen als middel om te herstellen van een psychische ziekte. Stefanie Nomden weet er alles van. 10 jaar lang was ze opgenomen bij de ggz, lag ze alleen maar op de bank en voelde zich zwaar depressief. Ze kon niet meer. Totdat ze besefte dat ze twee dingen kon doen: het bijltje erbij neergooien of haar boosheid omzetten in kracht. Ze koos voor het laatste, en ze ontdekte dat wandelen de manier was om de draad weer op te pakken. Maar in het begin kostte het moeite. “Naar de supermarkt lopen was al een overwinning” vertelt ze. Maar het ging steeds beter. Uiteindelijk had ze zelfs zoveel vertrouwen dat ze meedeed aan de 4Daagse. De eerste keer dat ze hem uitliep was “erg emotioneel”. “Je voelt je er weer bij horen” vertelt Stefanie. Afgelopen keer deed Stefanie weer mee aan de 4Daagse, en weer met succes. Tv Gelderland heeft haar geïnterviewd. Het interview is te zien bij het 4Daagse journaal van 16 juli, het begint om 11:33. Zie http://www.youtube.com/watch?v=Od1fZkku8_8&list=PLmn2uX3yA-FfN1DoceNXkrYoYbu0vlbD9&index=58 Stefanie gefeliciteerd!

 

 

WRAP: Wellness Recovery Action Plan

 

WRAP staat voor Wellness Recovery Action Plan en is een zelfhulpinstrument, in de jaren negentig ontwikkeld door Mary Ellen Copeland. Zij is bipolair en constateerde na een langdurig verblijf in de GGz dat de zorg niet bood wat zij nodig had. WRAP kwam tot stand mede op basis van gesprekken met andere cliënten van de GGz. Allen ontdekten dat zij zelf kracht en middelen in huis hadden om meer grip op hun eigen leven te krijgen en een gelukkiger leven te leiden.

20140401_142502

De WRAP is een heel concreet model met zeven onderdelen: een gereedschapskoffer voor een goed gevoel, een dagelijks onderhoudsplan, triggers, vroege waarschuwingstekens, signalen van ontsporing, crisisplan en postcrisisplan. Alle onderdelen hebben als hoofddoel: wat heb ik nodig om me goed te voelen en dit gevoel vast te kunnen houden.

De WRAP werkt ook met 5 kernbegrippen die te herkennen zijn bij herstel: hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, eigen ontwikkeling, opkomen voor jezelf en steun. Alle aspecten van het leven kunnen er een plek krijgen en iedereen kan dit model toepassen om meer sturing aan zijn of haar eigen leven te geven.

Ikzelf ben zeer enthousiast over de WRAP. Het heeft mij diep geraakt en het heeft mijn ogen geopend. Ik heb nu een crisisplan dat beschrijft wat er moet gebeuren als ik in een crisis ben. Dat dingen zullen gaan zoals ik het wil dat het zal gaan gebeuren. En niet wat hulpverleners of mijn naasten denken dat het beste voor mij zal zijn. Ik heb een lijstje gemaakt om mij dagelijks goed te kunnen voelen, want er zijn veel dingen die je vergeet toe te passen.

Ik raad iedereen aan, die zelf het eigen heft in handen wil nemen om gelukkig te worden, om de WRAP te volgen. Hij wordt bij De Kentering gegeven en de RIBW. Ikzelf ga de opleiding tot wrapfacilitator volgen in september en hoop de WRAP zelf in de toekomst zelf te kunnen geven.

Corine Strausz