Kies wijs met de kieswijzer!

Binnenkort vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Speciaal voor mensen met een psychische kwetsbaarheid hebben we op een rij gezet wat de plannen zijn van de Nijmeegse politieke partijen. We hebben hiervoor de verkiezingsprogramma’s gebruikt die tijdens het schrijven van dit artikel gepubliceerd waren.

Betaald werk en vrijwilligerswerk

Alle partijen vinden dat betaald werk altijd moet lonen. De VVD bijvoorbeeld wil dat uitkeringsinstanties, zoals de sociale dienst, moeten zoeken naar de kansen en mogelijkheden van mensen. Hierbij wil de VVD ook kijken naar combinaties van werken en een aanvullende uitkering. Vrijwilligerswerk en het volgen van een opleiding moet aangemoedigd worden, zonder mensen te korten op hun uitkering.

Ook het CDA wil vrijwilligersorganisaties ondersteunen, omdat ze vaak mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt stimuleren om vrijwilligerswerk te verrichten. De christendemocraten zien vrijwilligers als een onmisbare schakel in de binding en leefbaarheid van wijken. Daarom willen zij meer geld uittrekken voor de Vrijwilligerscentrale en andere organisaties die afhankelijk zijn van vrijwilligers.  

D66 stelt dat er in Nijmegen teveel mensen in de bijstand zitten. Daarom wil de partij dat de gemeente gaat samenwerken met werkgevers, het UWV en onderwijsinstanties om mensen (bij) te scholen. Ook wijkbedrijven, sociale coöperaties en sociale ondernemingen zouden mensen die moeilijk aan het werk komen een plek moeten bieden. Hiervoor moeten die bedrijven wel de ruimte en financiële mogelijkheden krijgen. Verder wil D66 het aantal re-integratie trajecten minimaal op het landelijke gemiddelde laten komen. Tot slot wil de partij dat het voor uitkeringsgerechtigden makkelijker wordt om een opleiding te volgen of vrijwilligerswerk te doen als daarmee de kans op een betaalde baan groter wordt.

De PvdA vindt dat iedereen die wil werken, recht heeft op betaald werk tegen een minimumloon dat voldoende is om van te leven. Ze pleit voor landelijke wetgeving die een werkgarantie tegen het minimumloon mogelijk maakt. Ook wil de partij dat de mogelijkheden van het Werkbedrijf ruimer worden, om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk te bieden in de reguliere arbeidsmarkt. Daarover wil de PvdA afspraken maken met lokale werkgevers. Verder  moeten de mogelijkheden voor scholing en vergoeding van onkosten zo ruim mogelijk worden toegepast om mensen aan een baan te helpen.

GroenLinks wil dat iedereen, met of zonder beperking, passend werk moet kunnen vinden. Wie wil werken, moet ook kunnen werken. Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt moeten werk kunnen doen waar ze een fatsoenlijk loon mee verdienen en gelukkig mee kunnen zijn. De partij wil daarom een pilot starten met basisbanen, zoals dat ook in Groningen loopt. Die banen zijn niet verplicht en zijn géén dagbesteding of werkverschaffing, maar banen op maat.Tot slot wil GroenLinks dat sociale werkplaatsen blijven bestaan, omdat ze een veilige, beschutte werkplek bieden voor mensen die geen kans maken op de reguliere arbeidsmarkt.

Ook de SP wil werk garanderen voor iedereen die kan en wil werken. Om dit te bereiken wil de SP voor 500 basisbanen in de (semi) publieke sector zorgen. Om mensen te helpen bij het vinden van een passende baan, wil de partij investeren in goede loopbaanbegeleiding en persoonlijk contact. Verder wil de SP dat zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking bij een reguliere werkgever aan het werk kunnen, waarbij ze divers werk kunnen doen, er voldoende persoonlijke aandacht is en ze zichzelf kunnen ontwikkelen. De gemeente moet zelf ook meer mensen in dienst nemen die anders niet aan het werk zouden komen. Tot slot wil de SP vrijwilligerswerk stimuleren en mensen helpen om een mooie vrijwilligersplek te vinden, zeker als het een opstapje is naar een betaalde baan. Daarom moeten de participatiecoaches blijven.

De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente mensen met een uitkering ondersteunt om vrijwilligerswerk, mantelzorg en stages te doen. Ook als dit niet direct gericht is op terugkeer naar de arbeidsmarkt, maar zonder dat het verplicht vrijwilligerswerk wordt. Verder wil de partij dat sociale werkplaatsen behouden blijven. En mensen die bij hun dagbesteding een maatschappelijke meerwaarde toevoegen, hoeven geen bijdrage te betalen voor die dagbesteding.

Armoedebestrijding

De VVD wil zoveel mogelijk voorkomen dat mensen in de schulden raken. Als ze er toch in zitten, moeten ze geholpen worden om eruit komen. Verder willen de liberalen dat inwoners goed worden voorgelicht over hun rechten en plichten als ze een uitkering ontvangen, zodat (onbedoelde) fraude voorkomen kan worden. “Tandenborstels tellen” vindt de partij echter niet meer van deze tijd.

Het CDA vindt dat geen kind mag in armoede mag opgroeien. De partij wil ervoor zorgen dat kinderen in armoede voldoende eten krijgen en ondersteund worden bij het kunnen deelnemen aan sport, inclusief zwemles, cultuur en onderwijs. Ook pleit het CDA voor snelle schuldhulpverlening om grotere problemen te voorkomen.

D66 vindt dat het web aan regelingen voor mensen met een laag inkomen te ingewikkeld is, en wil daarom alle minimaregelingen in één gepersonaliseerd overzicht. Daarvoor moet er een interactieve website van de gemeente komen die, aan de hand van een aantal vragen, laat zien voor welke regelingen mensen in aanmerking komen. Verder wil D66 dat er voor daklozen binnen  een maand een postadres wordt geregeld, zodat ze van een uitkering en anderer voorzieningen gebruik kunnen maken. Tot slot willen de democraten schulden vroegtijdig signaleren en budget vrijmaken voor directe verlichting van schuldenproblematiek.

De PvdA vindt dat iedereen, ook degenen die niet in staat zijn om te werken, recht op ondersteuning van de overheid heeft. Iedereen moet in zijn levensonderhoud kunnen voorzien en mee kunnen doen aan de samenleving. De gemeente moet ruimhartig zijn in de uitvoering van de Participatiewet, Wmo en Meedoenregeling. De norm voor deelname aan aanvullende regelingen, zoals sport en cultuur, wordt verhoogd naar 130% van het minimumloon. Mensen met een functiebeperking moeten een hogere studietoeslag krijgen. Verder ziet de PvdA een rol weggelegd voor de Buurtteams bij het signaleren van zorgvragen die samengaan met schulden. Tot slot wil de partij bewindvoering via de gemeente regelen om meer grip te houden op de kwaliteit van bewindvoeringstrajecten.

GroenLinks wil dat chronisch zieken die in de bijstand zitten – en dus geen uitzicht hebben op werk –  een vast aanspreekpunt krijgen bij de gemeente en maximale financiële bijstand ontvangen. Daarnaast wil de partij mogelijkheden zoeken om mensen in de bijstand tot €500,- bij te laten verdienen. Er komt, als het aan GroenLinks ligt, een repressievrije bijstand: mensen in de bijstand moeten de mogelijkheid hebben om bij te kunnen verdienen en zichzelf te kunnen ontwikkelen. Ze krijgen vertrouwen én goede begeleiding. Bijvoorbeeld via sociale coöperaties, die mensen die langdurig in de bijstand zitten met behoud van uitkering helpen om een eigen bedrijfje te beginnen.

De SP wil een fatsoenlijk inkomen voor iedereen. Mensen die het nodig hebben, moeten op steun van de gemeente kunnen rekenen. De gemeente moet ervoor zorgen dat mensen maximaal mogen bijverdienen en de kostendelersnorm wordt zo soepel mogelijk toegepast. Daarnaast willen de socialisten dat de dienstverlening van de gemeente “vriendelijk” is, en dat er niet moet worden gedacht vanuit regels en wat niet kan. Ook moet de gemeente binnen de participatiewet durven te experimenteren, bijvoorbeeld door een permanente ontheffing van regels voor chronisch zieken. Ook wil de SP niet bezuinigen op de Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering, zodat zorg betaalbaar blijft voor iedereen. De lijst van producten die onder de bijzondere bijstand valt moet uitgebreid worden, o.a. met een laptop. Net als de PvdA wil de SP dat de groep die in aanmerking komt voor de Meedoen-regeling wordt vergroot, zodat iedereen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum zich hiervoor kan aanmelden.

De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente Nijmegen een pilot gaat houden met het basisinkomen. Ook wil de partij met een plan komen om te voorkomen dat armoede wordt doorgegeven van generatie op generatie. Onderdeel hiervan is op preventie gerichte schuldhulpverlening, en het ondersteunen van de voedselbank en weggeefwinkels. Verder worden de gemeentelijke voorzieningen voor mensen met een laag inkomen uitgebreid, zoals de Meedoenregeling. Bijstandsgerechtigden mogen giften tot 20% van hun uitkering houden zonder gekort te worden op hun uitkering.

Zorg en welzijn

Alle partijen willen de Buurtteams, die de Sociale Wijkteams vervangen, breed inzetten om snel, dichtbij en laagdrempelige hulp te bieden. De VVD wil naast de Buurtteams zwaardere hulp bieden als dat noodzakelijk is. De partij vindt dat niet elke zorgvraag een zorgoplossing nodig heeft en wil met een strategieplan komen om zorgfraude tegen te gaan. Voor wie er niet uitkomt is er hulp. Om wachtlijsten korter te maken moet zo nodig naar onorthodoxe maatregelen worden gekeken.

Het CDA wil ontmoetingsruimtes in de wijken behouden en geeft bij keuzes over geld voorrang aan wijkondersteuning en bewonersorganisaties. De christendemocraten willen niet bezuinigen op maatschappelijke voorzieningen waar kwetsbare/zwakkere mensen afhankelijk van zijn.

D66 vindt het belangrijk dat er een ombudsfunctie voor het sociale domein komt, dat expertises zorg en veiligheid beter gaan samenwerken en dat de gemeente naast het behouden van het PGB onderzoek doet naar een integraal PGB met één budget voor onderwijs, zorg en welzijn. De partij wil Wmo-ondersteuning voor wie het nodig heeft, zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Zodra landelijke wetgeving het toestaat wil D66 voor de Wmo een eigen bijdrage.

Voor de PvdA is de mens en de gezondheidsvraag leidend, niet de markt of winst. De partij wil een gezondheidsagenda per wijk, een betere afstemming tussen buurtzorg en tweedelijnszorg en een betere afstemming tussen zorg, wonen en werken voor beschermd wonen en de crisisopvang. De PvdA wil inzetten op preventie door een preventiefonds met zorgverzekeraars op te richten. Ook wil de partij meer kijken naar en investeren in initiatieven en projecten die vooruitlopen op zorgbeleid. Tot slot wil de partij een onafhankelijke ombudsfunctie voor gemeente-klachten, meer inzicht in zorgvragen en controleren welke gezondheidswinst daadwerkelijk voel- of zichtbaar is.

GroenLinks wil meer ruimte voor hulpverleners om hun werk te doen, met goede oplossingen te komen en ondersteuning te regelen. De partij wil dat de Buurtteams alleen werken met zorgorganisaties die geen winst maken en die ervoor zorgen dat de cliënt niet te veel wisselt van hulpverlener. Om personeelstekorten in de zorg op te lossen wil GroenLinks onderwijs en zorg bij elkaar brengen. Verder wil de partij psychische problemen en gedragsstoornissen op scholen bespreekbaar maken om deze eerder te kunnen herkennen en te voorkomen.

De SP vindt dat iedereen die zorg nodig heeft hierop moet kunnen rekenen zonder extra kosten. De partij wil alleen met zorgbedrijven zonder winstoogmerk werken en het aanbod voor zorg+ en rolstoeltoegankelijke woningen uitbreiden. Er moeten wat de SP betreft meer alternatieven komen voor zorg in natura, het PGB blijft wel bestaan. De partij wil een onafhankelijk gemeentelijk meldpunt voor zorg en dat er wordt opgekomen voor de rechtspositie van mensen met een zorgvraag.

De Partij voor de Dieren vindt dat iedereen die het nodig heeft recht heeft op kwalitatief goede zorg en hulpverlening. De partij wil een integrale aanpak voor zelfdoding preventie en een brede aanpak van psychische gezondheid door onderwijs, werkgevers- en werknemersorganisaties hierbij te betrekken. Ook moeten preventieve gezondheidszorg en welzijn initiatieven ondersteund worden en moet er geïnvesteerd worden in ontmoetingsplekken. Verder wil de Partij voor de Dieren wachtlijsten terugdringen en in de tussentijd zorgen voor voldoende overbruggingszorg en (tijdelijke) opnameplaatsen. Tot slot wil de partij voldoende behandelplekken en reservebedden voor acute (psychische) nood.

De partijen D66, PvdA, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren vinden het belangrijk om ervaringsdeskundigen mee te nemen in het ontwikkelen en evalueren van beleid. Hiernaast willen D66 en GroenLinks ook kijken naar het oprichten van een ervaringsdeskundig onderzoeksbureau, zoals Meetellen in Utrecht.

Bobbie van Haeren

4
Reageer op dit artikel

avatar
2 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
Ilja KramerAuke van BreemenB. Steenbergen Recent comment authors
Auke van Breemen

Door een landelijk onderzoek, dat ik deed naar leerlingen die uit het onderwijs vallen, ben ik actief geworden in de Piratenpartij. Ik geef wat achtergrond bij enkele van onze partijpunten, zie de weblink voor het programma. De redenen voor uitval zijn velerlei. Het kan een incident betreffen, zoals het zien verongelukken van je beste vriend, een traumatiserende achtergrond, zoals het slachtoffer zijn van incest, een lover boy of langdurig pesten in of buiten de klas. Een persoons- of lichaamskenmerk wordt vaak het label waarmee dan wordt verklaard: genderidentiteit, ADHD, kenmerken van autisme, hoog-, laag of eenzijdig begaafd, een chronisch vermoeidheidssyndroom,… Lees verder »

B. Steenbergen

Piratenpartij Nijmegen besteedt in haar verkiezingsprogramma verreweg de meeste aandacht aan inclusiviteit.
Helaas zie ik ze in bovengenoemd overzicht niet staan

Scroll to Top