Pakket van bezuinigingsvoorstellen aan de Tweede Kamer – verontrustend

Onlangs werd, onder de naam Brede Maatschappelijke Heroverwegingen, een pakket aan bezuinigingsvoorstellen naar de Tweede Kamer gestuurd. De timing was nogal ongelukkig – middenin de coronacrisis zijn bezuinigingen op bijvoorbeeld de zorg ondenkbaar – maar na de coronacrisis, als de recessie beteugeld moet worden, kunnen de bezuinigingsvoorstellen van pas komen.
Belangrijk is om op te merken dat het vooralsnog gaat om voorstellen, niet om concrete beleidsplannen. Al enkele jaren geleden vroeg een aantal Kamerleden het kabinet om te verkennen hoe Nederland ook in de toekomst financieel sterk kan blijven en de staatsschuld in de hand kan houden.
Met name de zorg blijkt een zorgenkindje, want door de vergrijzing lopen de zorgkosten in de toekomst steeds verder op, en daarmee lijkt de zorg – in de woorden van minister van financiën Hoekstra – “als een koekoeksjong andere vogeltjes uit het nest te duwen”. Ambtenaren van diverse ministeries kregen vervolgens de opdracht om te verkennen welke mogelijkheden er zijn om de overheidsfinanciën gezond te houden. Het resultaat: de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen.
Ondanks dat de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen theoretische voorstellen zijn en geen concrete politieke plannen, stemmen sommige van die voorstellen tot nadenken. Zo wordt geopperd om de bijstand te verlagen, de dagbesteding af te schaffen, de huishoudelijke hulp uit de Wmo te schrappen, de eigen bijdrage in de zorg voor vermogende cliënten te verhogen en het eigen risico te verhogen.
Het behoeft geen betoog dat dergelijke voorstellen tot maatschappelijke onrust kunnen leiden. Maar sommige van die voorstellen gaan zo ver, dat het ondenkbaar lijkt dat ze één op één door een (volgend) kabinet overgenomen worden. Er moet immers ook genoeg politieke steun voor zijn.
Zo is één van de voorstellen om de bijstand te verlagen met 20 tot 25 procent, omdat – in de woorden van de ambtenaren – de uitkeringen in Nederland in vergelijking met andere Europese landen hoog zijn. Maar er zullen niet veel politieke partijen zijn die de bijstandsuitkeringen met een kwart willen verlagen, omdat de armoedeval die dat met zich mee brengt ongekend zou zijn. Daarom lijkt het reëler dat slechts een deel van de bezuinigingsvoorstellen in de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen in de toekomst gebruikt zal worden, en dan waarschijnlijk ook in afgezwakte vorm.
Wilt u meer weten over deze voorstellen bezoek dan de volgende URL:
www.rijksfinancien.nl/brede-maatschappelijke-heroverwegingen

Reageer op dit artikel

avatar
Scroll to Top